top of page
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j
公 司 規 章

​公司章程                                                                                                                                                

​公司治理守則                                                                                                                                        

股東會議事規則                                                                                                                                     

董事會議事規則                                                                                                                                     

董事選舉辦法                                                                                                                                        

董事會績效評估辦法                                                                                                                             

​薪酬委員會組織規程                                                                                                                             

​取得或處分資產處理程序                                                                                                                      

​資金貸與他人作業程序                                                                                                                          

​背書保證辦法                                                                                                                                        

​衍生性商品交易處理程序                                                                                                                      

​防範內線交易管理辦法                                                                                                                          

​內部重大資訊處理作業程序                                                                                                                   

bottom of page